Reklamační řád

V případě, že přes veškeré úsilí našich zaměstnanců o zachování vysoké kvality nabízených služeb vznikne na straně zákazníka (dále jen „zákazník“ nebo „kupující“) oprávněný důvod k uplatnění odpovědnosti za vady prodávaného zboží, postupuje se dle tohoto reklamačního řádu.

Reklamační řád v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, upravuje postup při uplatňování a vyřizování reklamací zboží, jež bylo zakoupeno v provozovně prodávajícího na adrese Smetanova 2395/8, Blansko, kterým je Nemocnice Blansko, Sadová 33, 678 31 Blansko, IČ: 00386634 (dále jen „prodávající“).

Tento reklamační řád se vztahuje na uzavírání veškerých kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím realizovaných v uvedené provozovně. Tento reklamační řád je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím na nové zboží („kupní smlouva“), pokud se strany výslovně nedohodly na odchylné úpravě.

Reklamační řád upravuje podmínky, za nichž lze uplatnit kupujícím práva z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamaci“) v provozovně prodávajícího, přičemž účelem tohoto reklamačního řádu je i stanovení postupu pro rychlé a správné vyřizování reklamací, a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb a záruky za jakost podle platných právních předpisů Reklamační řád se vztahuje na reklamace v rozsahu zákonné odpovědnosti za jakost zboží při převzetí, nebo jedná-li se o rozpor s kupní smlouvou.

 

I. Obecná ustanovení

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží prodávané v provozovně prodávajícího při převzetí kupujícím nemá vady, tedy je v souladu s kupní smlouvou a má jakost a užitné vlastnosti prodávajícím, výrobcem nebo dodavatelem prodávajícího popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy či údaji uvedenými na obalu zboží či v jeho návodě očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

 

II. Délka záruční doby

1. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruku za jakost na zakoupené zboží v následující délce (dále jen „záruční doba“):

a) u potravin do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno, jsou-li ze strany kupujícího dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady.

Výjimkou jsou ty potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními předpisy (např. pekařské výrobky, čerstvé ovoce a zelenina určených ke spotřebě do 24 hodin po výrobě, žvýkaček, limonád, ovocných šťáv apod.) a ty potraviny, které jsou při splnění dalších zákonných podmínek nabízeny po uplynutí minimální trvanlivosti s označením jako prošlé – u těchto výrobků je kupující oprávněn uplatnit svá práva z vad nejpozději den po koupi, pokud prodávající nestanoví výslovně jinak. Toto ustanovení se použije obdobně u zuživatelných věcí, na kterých je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě u věcí podléhajících rychlé zkáze, na kterých je vyznačena doba, po kterou lze věc použít;

b) u ostatních výrobků (nepotravinářského zboží) po dobu 24 měsíců, která počíná běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím v souladu s kupní smlouvou. Je-li ze strany prodávajícího, výrobce nebo dodavatele prodávajícího stanovena u konkrétního zboží nebo jeho části lhůta delší, zavazuje se prodávající poskytnout kupujícímu záruku za jakost v této délce, jsou-li ze strany kupujícího dodrženy podmínky stanovené dodavatelem výrobku nebo jeho výrobcem, které jsou nutné pro uplatnění rozšířené záruky a které jsou kupujícímu známy. Toto ustanovení se nepoužije v případě použitého spotřebního zboží, kdy je záruční doba stanovena na polovinu zákonné doby pro uplatnění práv z vadného plnění, pokud kupující nestanoví záruční dobu delší.

2. V případě, že kupní smlouva, záruční list, reklama či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím, v případě, že je předmětem nákupu několik druhů zboží nebo dodání několika částí, začíná záruční doba běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

4. Po dobu záruční doby se prodávající zavazuje, že zboží nebo jeho část bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté nebo obvyklé vlastnosti.

 

III. Nárok na uplatnění záruky

1. Kupující má právo uplatnit své právo vyplývající ze záruky za jakost jen na zboží, které má vady a bylo zakoupené v provozovně prodávajícího. Za vadu zboží nelze považovat takovou změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení nebo nesprávného používaní, skladování či nesprávného zásahu nebo z důvodů uvedených v článku IV. tohoto reklamačního řádu.

2. Kupující je při reklamaci povinen prokázat, kdy zboží u prodávajícího zakoupil (např. předložením dokladu o zaplacení zboží, účtenky nebo záručního listu či jiným prokazatelným způsobem). Kupující uplatňuje reklamaci ve shora uvedené provozovně prodávajícího.

3. Je-li u nepotravinářského zboží v záručním listě uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

4. Kupující reklamaci uplatňuje na recepci provozovny prodávajícího (s výjimkou případu, kdy je v záručním listě určen k provedení opravy jiný subjekt). Na zboží předané provozovně prodávajícího k reklamaci vydá provozovna prodávajícího kupujícímu potvrzení o příjmu zboží, které zůstává majetkem kupujícího po dobu vyřizování reklamace a uschovává se zvlášť mimo ostatní zboží.

5. Osoba vyřizující reklamaci je povinna kupujícímu potvrdit v písemné formě, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Kupující rovněž obdrží od prodávajícího potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

IV. Důvody zániku nároku na uplatnění záruky

1. Práva kupujícího z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud

a) nebyla-li uplatněna v záruční době,

b) vada vznikla neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou v rozporu s návodem nebo účelem, pro který se zboží obvykle používá,

c) zboží bylo poškozeno mechanicky (pádem, nárazem), nebo bylo používáno v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci výrobcem,

d) zboží bylo zcela nebo zčásti spotřebováno.

2. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na zboží jakkoliv upravované kupujícím nebo třetí stranou, na zboží poškozené přepětím či elektronickým výbojem či na zboží, u kterého byla poškozena pečeť či plomba. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé na zboží v důsledku vyšší moci.

3. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena ujednána, u použitých věcí na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.

 

V. Způsob vyřízení reklamace

1. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v článku I. tohoto reklamačního řádu, má kupující právo, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na bezplatné odstranění vady. Pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy.

2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit a kupujícímu bude za těchto okolností vyplacena původní kupní cena v hotovosti v místě reklamace.

3. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Vyřídí-li se reklamace zboží poskytnutím slevy, bude peněžní rozdíl mezi původní částkou a částkou po slevě ve výši hodnoty slevy vyplacen kupujícímu v provozovně prodávajícího v hotovosti, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

4. Okamžitá výměna zboží nebo jeho části je podmíněná jeho fyzickým stavem na skladě či prodejně prodávajícího. Žádá-li kupující výměnu vadného zboží za bezvadné nebo vrácení kupní ceny, musí předložit vadné zboží kompletní, s veškerým jeho příslušenstvím.

5. Při vyřizování reklamace zboží slevou se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení a možnostech dalšího užití. O slevě rozhodne oprávněný pracovník po dohodě s kupujícím. Jakmile byla na konkrétní vadu zboží sleva poskytnuta, nelze již pro tutéž vadu zboží reklamovat.

 

VI. Průběh reklamace

1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného prodlení, jakmile se vada na zboží vyskytla, a to v průběhu záruční doby dle článku II. tohoto reklamačního řádu. Pokud je reklamace vyřízena opravou, doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nezapočítává, rovněž od převzetí opravené věci nepočíná běžet nová záruční lhůta.

2. Prodávající přijímá reklamaci prostřednictvím pracovníka provozovny prodávajícího pověřeného vyřizováním reklamací, kterým je vedoucí provozovny, jeho zástupce nebo jiný pověřený pracovník (např. recepční v provozní době zajišťující prodej), a to kdykoli v provozní době provozovny.

3. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízená nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V této lhůtě prodávající též vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace.

VII. Uskladnění zboží po vyřízení reklamace

1. Po vyřízení reklamace bude kupující vyzván k vyzvednutí zboží. Nevyzvedne-li si zboží, bude zboží uskladněno na jeho náklady a odpovědnost.

2. Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn zboží prodat, poskytl-li kupujícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí, a účtovat si náklady za skladování zboží a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není konkrétně uvedeno, řídí se reklamační řád příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.12.2016.

3. Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje věcně a místně příslušný soud.

4. Prodávající tímto informuje kupující, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu v provozovně Nemocnice Blansko a na Vaše náměty ke službám provozovny.

Hlavní menu
Volat na číslo: +420 720 987 564