Obchodní podmínky

Podmínky použití rezervačního systému  - zde odkazuje odkaz „podmínkami použití“

1.     Smluvní strany

 1. Provozovatel: Nemocnice Blansko, se sídlem Sadová 1596/33, 678 31 Blansko, 

IČ: 003 86 634, provozovatel NEMOCVIČNY (dále jen „provozovatel“)

 1. Klient: Fyzická nebo právnická osoba využívající služeb provozovatele.

2.     Pojmy

 1. Provozovna: Nemocvična, Smetanova 8,  678 31 Blansko.
 2. Rezervační systém - slouží k objednání lekcí, klient se přihlásí přes svůj klientský účet 
 3. Kredity- kredity slouží k rezervování lekcí a dobíjí se v místě provozovny.
 4. Lekce - jednotlivé cvičební aktivity, na které se lze objednat pomocí rezervačního systému nebo na místě cvičení. Za lekce se platí kredity.

3.     Všeobecná ustanovení

 1. Rezervační systém slouží k rezervaci míst na lekcích. 
 2. Za rezervaci místa na lekcích budou klientovi odečteny kredity podle aktuálních parametrů lekce.
 3. Při dobití částky vyšší než 500,-Kč,  získává klient  bonusové kredity (10% kreditu navíc)
 4. Při zrušení rezervace později, než 12 hodin před začátkem lekce,budou kredity za lekci strženy a  nebudou klientovi vráceny.Absence klienta na jím rezervované lekci není důvodem k navrácení kreditů.
 5. Vložené kredity jsou nevratné (provozovatel nemá povinnost vrátit finanční částku vloženou na účet, v případě nevychození kreditů). 
 6. Platnost kreditů je 12 měsíců od nabití.
 7. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je podmínkou pro zřízení a vedení klientského účtu a čerpání nabízených služeb a výhod. O zřízení klientského účtu a registraci klientů s konečnou platností rozhoduje provozovatel, který je oprávněn zejména zamítnout registraci zájemce o účast v případě nepravdivých nebo neúplných údajů v registračním formuláři. Každá osoba se může registrovat pouze jednou, vícenásobná registrace se nepřipouští. Na zřízení klientského účtu není právní nárok.
 8. Klient uděluje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení na dobu neurčitou s tím, že jej může kdykoli odvolat písemným podáním doručeným na adresu provozovatele. Klient může klientský účet kdykoli zrušit a čerpání nabízených služeb a výhod ukončit, a to písmeně nebo osobně v provozovně NEMOCVIČNY.

4.     Povinnosti a práva klienta

 1. Klient prohlašuje, že provozovateli poskytl a poskytne pravdivé a úplné údaje, změnu v poskytnutých údajích oznámí bezodkladně provozovateli. Provozovatel neodpovídá za správnost či úplnost údajů poskytnutých mu klientem.  
 2. Klient souhlasí, že nemá nárok na úhradu jakékoli škody či náhrady spojené s užíváním rezervačního systému.
 3. Klient je povinen kontrolovat stav svého účtu a v případě nesrovnalostí neprodleně kontaktovat provozovatele.
 4. Povinnosti a práva provozovatele

 

 1. Provozovatel jako správce osobních údajů zaznamenává a vyhodnocuje informace o službách, které klient čerpal, a k osobním údajům přiřazuje i takto získané údaje. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným zpracováním vlastními zaměstnanci. Osobní údaje budou uchovávány v elektronické a listinné podobě s přístupem třetích osob pouze na základě smluvního vztahu o ochraně osobních údajů a důvěrných informací, vždy však výlučně v rozsahu nutném pro řádné zajištění nabízených služeb a výhod a za účelem zpracování osobních údajů, včetně zasílání obchodních sdělení, a to za dodržení zákonných podmínek pro zpracovatele. 
 2. Provozovatel neodpovídá za žádné akce vzniklé zneužitím přistupových údajů klienta. Je v zájmu klienta zvolit si bezpečné heslo (dlouhé, použít malá i velká písmena, čísla) a zacházet s nimi obezřetně. Provozovatel si vyhrazuje právo v ojedinělých případech změnit parametry lekce nebo ji zcela zrušit. Pokud se jedná o změnu termínu nebo typu lekce, provozovatel je povinnen pokusit se kontaktovat klienty, kteří mají místa na dané lekci již rezervované a o změnách je informovat. V případě změny parametrů nebo zrušení klientem rezervované lekce nemá klient právo žádat jiné odškodnění či náhradu, než vrácení kreditů, které za rezervaci lekce uhradil.
 3. Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu ukončit nabízení výhod na základě klientského účtu nebo upravit účely jeho používání. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit podmínky poskytování nabízených výhod.  Nové podmínky jsou platné a účinné dnem, kdy byly uveřejněny v provozovně NEMOCVIČNY nebo na internetových stránkách provozovny NEMOCVIČNY a/nebo provozovatele.  Klient vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami nabízených služeb a výhod a jejich změnou okamžikem použití klientského účtu.
 4. Provozovatel má právo klientský účet deaktivovat, pokud nebyl použit déle jak 1 rok a/nebo pokud došlo k jeho zneužití a/nebo pokud klient uvede při registraci nesprávné či nepravdivé údaje, odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů či zúží zpracování osobních údajů v nezbytně nutném rozsahu, případně pokud klient zneužije výhody, které jsou mu jako držiteli klientského účtu poskytovány

Upozornění: Lekce se uskuteční pouze při minimálním počtu 1 dopředu přihlášených účastníků. Pokud je přihlášených méně, provozovatel si vyhrazuje právo lekci zrušit.

V platnosti od 1.12.2016

Hlavní menu
Volat na číslo: +420 720 987 564